Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Τρόφιμα: Ζημιογόνες οι 4 στις 10 ελληνικές βιομηχανίες, το 2011


Ζημιογόνες ήταν κατά το 2011, έτος μείωσης της παραγωγής του κλάδου κατά 4,5%, περισσότερες από τέσσερις στις δέκα ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα. Οι ζημιές μάλιστα αυτών ήταν υπερδιπλάσιες από τα κέρδη των κερδοφόρων, με αποτέλεσμα ο κλάδος να παρουσιάζει αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα, για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Ωστόσο, σε σχέση με το 2010 οι συνολικές ζημιές μειώθηκαν.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών 411 επιχειρήσεων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 9,18 δισ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους έως τις 25 Ιουνίου 2012.

Οι επιχειρήσεις αυτές μεσαίου και μεγάλου μεγέθους με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ, κατέγραψαν συνολική καθαρή ζημιά 213,9 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι καθαρής ζημιάς 344,6 εκατ. ευρώ το 2010. Βασικός λόγος για την καταγραφή υψηλών ζημιών ήταν, τόσο κατά το 2010 όσο και κατά το 2011, η απομείωση στοιχείων του ενεργητικού και οι σημαντικές ανόργανες δαπάνες, στο πλαίσιο της εξυγίανσης των επιχειρήσεων και των δαπανών που συνεπάγεται η αναπροσαρμογή τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Οι 411 επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 9,18 δισ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2010 κατά 5%. Ωστόσο, αν απομονωθεί η επίδραση του γεγονότος ότι ορισμένες επιχειρήσεις άλλαξαν την εταιρική δομή τους και απορρόφησαν θυγατρικές, η αύξηση περιορίζεται σε περίπου 2% και υπολείπεται της αύξησης του πληθωρισμού.

Αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων (217) φθάνουν το 57,8%.

Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων ήταν ύψους 175,3 εκατ. ευρώ και οι ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 389,2 εκατ. ευρώ.

Οι κερδοφόρες ήταν 246 (59,8% του συνόλου έναντι 61,1% έναν χρόνο πριν) και οι ζημιογόνες 165 (40,2% έναντι 38,9%).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 411 επιχειρήσεων:

- 196 επιχειρήσεις (47,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας όμως καθαρά κέρδη ύψους 152 εκατ. Ευρώ, έναντι 160 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 8 εκατ. ευρώ.

- 55 επιχειρήσεις (13,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010 με κέρδη 15,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 ζημιές ύψους 86,9 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 102,6 εκατ. ευρώ.

- 110 επιχειρήσεις (26,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 302,3 εκατ. ευρώ έναντι 431,6 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένες έτσι κατά 129,3 εκατ. ευρώ.

- 50 επιχειρήσεις (12,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010 με ζημιές 88,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 κέρδη της τάξης των 23,4 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 112 εκατ. ευρώ.

Οι 246 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 5,61 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 61,1% των συνολικών των 411 εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ αυτές των 165 ζημιογόνων ήταν ύψους 3,57 δισ. ευρώ (38,9%).

Σε απόλυτο μέγεθος η αύξηση των πωλήσεων των 411 επιχειρήσεων ανέρχεται σε 402,8 εκατ. ευρώ και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της, όπως προαναφέρθηκε, σε αλλαγές στην εταιρική δομή σειράς επιχειρήσεων, με ενοποίηση θυγατρικών. Oι επιχειρήσεις που κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων σε πραγματικές, αποπληθωρισμένες τιμές ήταν κατά βάση εξαγωγικές και ανήλθαν σε 215 (52,3%), ενώ 43 (10,5%) τις αύξησαν σε ποσοστό κατώτερο του πληθωρισμού και οι υπόλοιπες 153 (37,2%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται σε τρέχουσες τιμές.

Η άνοδος του κόστους παραγωγής ήταν μεγαλύτερη από αυτή των πωλήσεων, με αποτέλεσμα το μεικτό περιθώριο να συμπιεστεί κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες (από το 23,7% στο 20,9%) και τα μεικτά κέρδη να μειωθούν κατά 163,3 εκατ. ευρώ (-8%), στο επίπεδο των 1,91 δισ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 199 (48,4% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 159 (38,7% του συνόλου).

Η συμπίεση των λειτουργικών δαπανών, σε συνδυασμό με τη μείωση των μεικτών κερδών, οδήγησαν τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο επίπεδο των 574,2 εκατ. ευρώ, από 612,5 εκατ. ευρώ το 2010 (-6%). Έτσι, το περιθώριο EBITDA περιορίστηκε από το 7% το 2010 στο 6,3% το 2011 και τα συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) υποχώρησαν στο επίπεδο των 237,4 εκατ. ευρώ, από 272,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, με ποσοστιαία μείωση 13% και κάμψη του περιθωρίου EBIT στο 2,6%, από 3,1% το 2010.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των EBITDA ήταν επίσης 199 (48,4% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 163 (39,7% του συνόλου).

Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των EBIT ήταν 192 (46,7% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 186 (45,3% του συνόλου).

Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων των 411 επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε ζημιά 143,6 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι αντίστοιχης ζημιάς 256,2 εκατ. ευρώ το 2010, καθώς μειώθηκαν οι έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες οι οποίες είχαν επιβαρύνει σημαντικά τα αποτελέσματα του έτους 2010. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης η συνολική καθαρή ζημιά ανήλθε σε 213,9 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι αντίστοιχης ζημιάς 344,6 εκατ. ευρώ το 2010.

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 162 από τις 411 εταιρείες (39,4% του συνόλου).

Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 156 από τις 411 εταιρείες (37,9% του συνόλου).

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε στο 5,1%, από 5,4% έναν χρόνο πριν.

Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 188 επιχειρήσεις (45,7%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 223 (54,3%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν. Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των 411 εταιρειών σε καθαρά κέρδη ήταν -5,9% το 2011 έναντι -9,1% το 2010.

Τα ίδια κεφάλαια των 411 επιχειρήσεων αυτών μειώθηκαν κατά 5% (-169,1 εκατ. ευρώ), ενώ οι υποχρεώσεις μειώθηκαν οριακά. Ωστόσο, αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 237 από τις 411 επιχειρήσεις (57,7%). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε από το 67,4% στο 67,5%, με αντίστοιχο περιορισμό των ιδίων από το 32,6% στο 31,5%. Οι περισσότερες εταιρείες (213, δηλαδή το 51,8% του συνόλου) δεν μπόρεσαν να βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την κατά 8,7%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μείωση του όγκου παραγωγής τροφίμων στη χώρα μας το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, πιστοποιούν ότι ο κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει -παρά τη διεύρυνση των εξαγωγών του- σοβαρές δυσχέρειες, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2011 η εισαγωγική διείσδυση στην ελληνική αγορά των μεταποιημένων τροφίμων αυξήθηκε σε 40,7% (από 38,8% το 2010), ενώ η εξαγωγική επίδοση της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, δηλαδή το μερίδιο της παραγωγής της που διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού, ανήλθε σε 25,3% (από 21,1% το 2010).

Πηγή : kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Followers

Ετικέτες

_nolink_ 11ο Συνέδριο για την Έρευνα στην Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία αβρωνιές ΑΕΚ Αθήνα Αθλητισμος Ακρόπολη Αναστασία Κόκκαλη Ανέκδοτο Ανεργία Άνθρωπος ΑΝΙΜΑ ανταγωνιστικό Αντιβακτηριδιακό Αντίπαρος Αντώνη Σρόιτερ Αντώνης Σαμαράς ΑΠΕ-ΜΠΕ Απομονωμένο Αριστοτέλειο Αριστοτέλης Αρχιεπίσκοπος Ασβέστιο άσθμα Αυγοτάραχο Αυτοκινηση Αφρική Β. Πουτιν Βασίλης Σπανούλης Βέροια Βίλυ Αργυρούδη βιολογικό ρολόι Βιταμίνη C βρογχίτιδα Βυθό Γενετικά μεταλλαγμένων σπόρων Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα Γερούν Ντάϊσελμπλουμ γεωστρατηγική Γιάννης Μανιάτης Γιάννος Κουράγιος Γιουβέντους Γιώργος Καπουτζίδης Γιώργος Κωνσταντίνου Γνώμες γονίδιο γρίπη Δ.Ο.Υ Δεσποτικό Δημήτρης Μπάσης Δημόσια ταμεία δημόσιο δημόσιοι υπάλληλοι δημτριακά Διαδίκτυο Διασυνδεσεις Διασύνδεση Διάσωση Διαφημίσεις Δίκαιο Διουρητικό Δόση ΕΒΕΑ ΕΕΤΗΔΕ Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ Εθνική Νέων Εθνική Τράπεζα Εικόνα της Παναγίας Εικονοσκόπειο Ειπαν Είπαν Εκδοσεις Εκπαιδευτικός εκπώσεις Ελεγκτικό Συνέδριο Ελλάδα Έλλη Κοκκίνου Έλληνας Έλληνες Ελληνικά νοσοκομεία Ελληνικά προϊόντα ελληνικές βιομηχανίες Ελληνική γλώσσα ελληνική κυβέρνηση εμβόλια ενημέρωση Ενημέρωση. έντερο Έξυπνων συσκευών ΕΟΜ Επαγγελματιας επίδομα γάμου Επικαιρα Επιστήμονες επιστημονικό Επιχειρηματίες Επιχειρησεις επιχειρήσεις Εργασία Εργασία Τώρα Ερεχθείο Ερημικό Εφημερίδα εφορία ζέστη Ζώο Η εξομολόγηση Ηλεκτρονικό τσιγάρο Θάλασσα θέατρο Badminton Θεόδωρος Πάγκαλος Θεός θεραπεία Θεραπεία μέσω της διατροφής Θεραπευτικές ιδιότητες Θεσσαλονίκη Ιατρικά Νέα ιδιωτικοί υπάλληλοι Ιερισσός Ιερώνυμος Ιππής του Αριστοφάνη Καποδιστριακό καρδιά καρδιακή ανεπάρκεια καρπούζι Καρυάτιδες Καρχαρίας Καταιγίδα Κατσουράνης ΚΘΒΕ Κίνα κινηματογράφος κινητήρας boxer κινητοποιήσεις Κοινωνία Αξιών κόκορας Κοράλλια κουκουλοφόροι Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος Κρεμμύδι Κύπριος Κύπρος Κωνσταντίνα Κωνσταντίνος Βήτα Κώστας Μανωλάς Λάδι Λάκης Λαζόπουλος Λαμπτήρες ενέργειας Λαμπτήρες πυρακτώσεως Λένα Κλιμκάιτ Λέοναρντ Όιλερ ληξιπρόθεσμες οφειλές λουκουμάδες Μακρινοί συγγενείς Μαντές Δημήτριος Μανώλης Μαυρομμάτης Μανώλης Φάμελλος Μαρία Ηλιάκη Μάρκος Σεφερλής Μελίνα Ασλανίδου Μέλισσα Μεταλλικό μεταμοσχεύσεις μηχανογραφικό δελτίο Μίκης Θεοδωράκης Μιμή Ντενίση Μόδα Μουσείο Μπενάκη Μπάγερν μπανάνα Μπζόνιο μποζόνιο μπουζί Μπράιαν Ντε Πάλμα Νάουσα Νέα Προϊόντα Νέες Τεχνολογίες Νέες Υπηρεσίες Νερό Νίκολα Γκουλάν Νικολάι Γκόγκολ Νίκος Μουτσινάς Νότια Νώντας Κατσαλίδης Ο Επιθεωρητής οδοφράγματα Οδυσσέας Οικιακό δίκτυο Οικογένεια οικονομία ολική άλεση Ολυμπιακός Ομηρικά Έπη Όνομα χρήστη ΟΤΕ Οτο Ρεχάγκελ Ουρανισκος οφειλέτες Παιδεία παιδιά Παιδιά με ειδικές ανάγκες Παναθηναϊκός Πανεπιστήμια ΠΑΟΚ Πηγές Εισοδήματος Πηγή Πήλιο Πηνελόπη Αναστασοπούλου Πιέρ Πάολο Παζολίνι Πλάτων πολιτική Πολιτισμος Πολιτισμός πόρους προβολή Πρόσωπα Προτασεις Πρωταγωνιστες Πτώχευση Ράιαν Γκόσλινγκ Ρωσική κυβερνηση σημαντικό Σκλήρυνση κατά πλάκας σοκολάτα Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος» Σπιναλόγκα Σταύρος Θεοδωράκης Σταυρός του Νότου στελεχιακό ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Συνέντευξη ΣΥΡΙΖΑ σωφρονιστικό σύστημα ταξί Ταξίδι Ταξιδιωτικό τεχνικό Τεχνολογια Τεχνολογία τη λαρυγγίτιδα τουρισμός Τράπεζα τραπεζικές καταθέσεις Τρόικα τρόφιμα Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα Υγεια Υγεία υπουργείο Εργασίας υπουργείο Οικονομικών Υπουργικό Συμβούλιο υπουργός οικονομικών φάρμακα Φίλοι φοιτητικό επίδομα φορολογικές δηλώσεις φυλακή Χαλκιδική Χαμογελο Χαρά Θεού Χρόνια Πολλά Ψυχολογια Albert Zursen Alexa Rank AlfaTV.gr Amsterdam Athens Australia Basingstoke belife.gr Break Bulgaria by P.Tsir by V.Vits CERN Champions League Chicago City Cyprus Cyprus Fashion Cyta elafile.net Emmanuel Petsopoulos Eurobank Eurogroup Facebook Fiat Professional ftiaxno.gr Google Google Plus hellas HellasMagazine.gr INNOVATION FORUM 2014 INNOVATION FORUM 2015 Iraklion Irina Kovaleva Jiddah Kalamai Kavala Kerkira Komotini Kozani Leonhard Euler M. Ventris magazine Marriane McDonald Martin Heideger Mary Shelley Maurice Kruaze Medical News MedicalNews.gr Meis1 Mevaco Μεταλλουργική ΑΒΕΕ Nalyssa Green New York Nicosia Nikaia Opel Astra GTC Papaspyropoulos Christos Passion Patrai protothema.gr Puhana Rank in Greece Rotterdam Sacramento Sagredo Sergio Pininfarina Ski sport-fm.gr STAGE by Night sudoku Sunlight Thessaloniki Thread tovima.gr Toyota GT-86 Unesco Var. Goeger Volkswagen VW Polo Website Traffic Westminster

Hellas Magazine Pages

  • Οικονομία: 9 Μαΐου 2017 - Μάχη με τον χρόνο για την ψήφιση 140 προαπαιτούμενων μέτρων Η Καθημερινή Νομοθέτηση σε χρόνο-ρεκόρ 77 ρυθμίσεων και υιοθέτηση άλλων 58, για τις οποίες δεν ...